Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dijital Fark

W. Russell Neuman
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,72

"Bu önemli bir kitap. letiim aratrmalarnda yükselen bir ahsiyet olan W. Russell Neuman, teknoloji, kültür, kurumlar, ticaret ve sosyal evrim etkileimini inceleyerek, dijital çada iletiimin yapsn ve dinamiklerini isabetli bir ekilde gözler önüne seriyor. Analizi deneylerle desteklenmi ve kuramsal açdan anlaml."

-MANUEL CASTELLS, Southern California Üniversitesi-

"Sosyal medya, `aktif seyirci kitlesinin' iktidarn artrm ve sorunlarn kötületirmitir. letiim aratrmasnn bir üstad tarafndan kaleme alnm bu azimli kitapta; bu alann ve deien Zeitgeist'nn (zamann ruhu) bir tarihi, baskn paradigmalarnn bir eletirisi ve güncel hali, bilisel ve toplumsal almlama süreçlerinin bir tehisi ve iletiim aratrmasnn kamu politikasn oluturmasyla alakal olduuna dair bir srar ile karlaacaksnz."

-ELIHU KATZ, Pennsylvania Üniversitesi-

"letiim biliminin ve aratrmalarnn geliimi son on yla kadar iletiim dünyasnda olan biteni anlamaya yetiyordu. Ta ki dijitalleme balayana kadar... Varolan kuramlar, modeller, kavramlar tam dijital dünyay anlamaya, onun üzerine hipotezler kurmaya yetmiyor derken, W. Russell Neuman'n paradigma ykc kitab Dijital Fark imdadmza yetiti. Neuman geçmiten bugüne ezbere bildiimiz iletiim etkileri kuramlarn dijital dünyann yeni gelimeleri ile o kadar güzel birletiriyor ve fark o kadar güzel ortaya koyuyor ki nihayet hem uygulamaclar hem iletiim örencileri hem de akademisyenler için aydnlatc bir kaynaa kavutuumuzu düünüyorum."

-AL ATIF BR, letiim Bilimleri Enstitüsü-

Kitabn orijinal ad: The Digital Difference: Media Technology and the Theory of Communication Effects. Bu çeviri Harvard University Press ile yaplan anlama sonucu yaymlanmtr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Pubblicità e società , Cinema e Spettacolo » Radio e Televisione » Televisione e società

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950710

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dijital Fark"

Dijital Fark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima