Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ett brev betyder sa mycket! Njutbar fransk feelgoodroman där sorg och smärta samsas med kärlek och hopp. Anaëlle är författare och skriver till en aklagare i researcharbetet inför sin nya bok. Hervé har tröttnat pa sin inrutade tillvaro och svarar nyfiket pa brevet. Det är inledningen till en brevväxling som med tiden blir allt djupare och mer laddad, och Anaëlle anförtror honom om olyckan som förändrade hennes liv. När hon sa tar hjälp av snickaren Thomas för att renovera sitt hus är Anaëlle med om ännu ett omvälvande möte, men i verkliga livet den här gangen. Bada har varit med om svarigheter och de finner en sorts gemenskap. Men det är inte alltid lika enkelt att öppna sig i verkligheten som i ett brev.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789137153773

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Där kärleken bor"

Där kärleken bor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima