Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Herman Bangs skuespil "Du og jeg" foregår på en ældre barons gods. Hans unge plejedatter, Sophie, er så småt ved at blive forelsket i den unge Emil Berg, men Emil kan mærke, at noget derhjemme ikke er, som det skal være. Trods Sophies benægtelse lader det for ham til, at den gamle baron er jaloux på den opmærksomhed, Sophie viser Emil, og han forsøger at holde de to unge fra hinanden. Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litt

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726061017

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Du og jeg"

Du og jeg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima