Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De 18-jarige tweelingzussen Rachel en Alice lijken verwarrend veel op elkaar. Ook voelen ze elkaars pijn. Wanneer de een op mysterieuze wijze verdwijnt, weet de ander dat het mis is. Ze krijgt vreselijke pijn. Uit alle macht probeert ze de waarheid te achterhalen. Maar wie kan ze vertrouwen? Kan ze zichzelf vertrouwen? Heeft de ontvoerder eigenlijk wel de juiste zus?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789000327638

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Duister spel"

Duister spel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima