Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dwujzyczna Bajka po Polsku i Angielsku: aba Frog. Nauka Angielskiego Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci.

Pedro Paramo
pubblicato da LingoLibros

Prezzo online:
0,00

Ta ksika jest dla dzieci dwujzycznych i tych osób, które chc czyta tekst równolegle. Jzyki s przedstawione równoczenie, przewanie jedno lub dwa zdania na raz. Staralimy si, aby tumaczenie byo tak bezporednie, jak to tylko moliwe, ale zawsze uywajc codziennego jzyka ojczystego.

Bazylia, Rozmaryn i siostry Bratki to pene ycia, gadatliwe mae rolinki. Myl, e wiedz do duo, ale jeli chodzi o zwierzta, to nie wiedz nic. Jedno szalone przypuszczenie pociga za sob kolejne, co dostarcza im wielu kopotów.

Fragment bajki
Siostry Bratki yy w niebieskiej doniczce obok wiejskiego stawu. Razem z nimi mieszkali Bazylia, Rozmaryn i aba.
The Pansy sisters lived in a blue flowerpot next to the village pond. They shared the pot with Basil, Rosemary, and Frog.
W tej chwili rozmawiali oni o wszystkich nowych wydarzeniach w wiosce. Szczególnie siostry Bratki bardzo lubiy sobie poplotkowa, co pozwalao im przyjemnie spdzi czas.
At this moment, they were chatting lively about all the new happenings in the village. The Pansy sisters especially, liked a good gossip it helped to pass the time.
W tym tygodniu ulubionym tematem rozmowy bya aba. aba bya inna. aba bya zwierzciem.
This week's favourite subject had been Frog. Frog was different. Frog was an animal.

Dettagli down

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura inglese » Corsi di inglese

Editore Lingolibros

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 29/07/2013

Lingua Polacco

EAN-13 9781301971459

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dwujzyczna Bajka po Polsku i Angielsku: aba Frog. Nauka Angielskiego Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci."

Dwujzyczna Bajka po Polsku i Angielsku: aba  Frog. Nauka Angielskiego  Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima