Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
7,43

Co to jest ECDL? Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych. Co daje ECDL e-Obywatel? Certyfikat ECDL e-Obywatel potwierdza zdobycie umiejtnoci w zakresie korzystania z narzdzi internetowych po odbyciu midzynarodowego systemu szkole. Dla kogo jest ECDL? Dla pracodawcy, pracownika, dla poszukujcego pracy, dla ucznia i studenta. Dziki tej ksice pomoemy Ci zda ten egzamin! Prezentowana ksika stanowi kompletny materia szkoleniowy przygotowujcy do zdania certyfikatu. Zawiera treci z zakresu: - posugiwania si internetem, - korzystania z poczty elektronicznej i dostpnych usug on-line, - wyszukiwania informacji. Obecne wydanie zostao opracowane na podstawie najnowszego sylabusa.

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Certificazione informatica » Linguaggi e Applicazioni » Database

Editore Wydawnictwo Naukowe Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788301175870

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ECDL e-obywatel"

ECDL e-obywatel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima