Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een slag uit duizenden

James Patterson - Peter De Jonge
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Het gaat niet goed met Travis McKinley. Een uitdovend huwelijk, haast geen band met zijn kinderen, een baan die hij haat. Maar dan ontdekt hij een onverwacht talent: Travis is een geweldige golfer. Hij besluit zijn kans te wagen, neemt ontslag en traint voor de PGA Senior Tour. James Patterson is bekend als thrillerschrijver, maar met de Travis McKinley-reeks slaat hij een heel andere toon aan: hartverwarmende verhalen waarin de "feel-goodfactor" belangrijker is dan het realisme. Voor mensen met een droom of een speciaal talent. Even vlot geschreven als andere Patterson-boeken, in samenwerking met de Amerikaanse schrijver Peter de Jonge. Reeks golfromans over een man die op latere leeftijd zijn talent voor het golfen ontdekt. Van zijn eerste successen tot de uitdagingen van professioneel golf spelen: Patterson zet Travis in een reeks uitdagende situaties neer, die hem altijd iets bijbrengen over het leven zelf.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9788726915501

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een slag uit duizenden"

Een slag uit duizenden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima