Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een zoen van de juf / Koninklijke verrassing

Cara Colter - Melissa McClone
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
2,99

Een zoen van de juf

Het beeld dat hij van haar heeft, klopt van geen kant!

Ben Anderson heeft zijn handen vol aan zijn neefje, dat sinds kort bij hem woont. Nu moet hij weer op het matje komen bij diens onderwijzeres, Miss Maple, een lelijke oude heks, volgens Kyle. Met lood in de schoenen gaat hij erheen - om met open mond naar de beeldschone brunette te staren die daar op hem zit te wachten. Als hij weer een woord kan uitbrengen, vraagt hij haar om een date. Tot zijn verbazing stemt ze toe. Helaas om een heel andere reden dan hij dacht...

Koninklijke verrassing

Twee koninklijke wolken van baby's

Het overkomt je niet elke dag dat een lange, donkere, knappe prins je werkplaats binnenwandelt en je ten huwelijk vraagt! Van verbazing laat monteur Izzy haar moersleutel uit haar handen vallen. Toch blijkt zij écht de aangewezen huwelijkskandidate te zijn voor prins Niko van Vernonia. Na enige aarzeling stemt ze in met een verstandshuwelijk voor één jaar. Maar dan krijgt ze te maken met een kleine verrassing - nee, twéé kleine verrassingen!

Deze verhalen zijn eerder verschenen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402549669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een zoen van de juf / Koninklijke verrassing"

Een zoen van de juf / Koninklijke verrassing
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima