Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El Carnestoltes

Roser Argemí - Noemí Fernández Selva
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
3,99

El Carnestoltes, el nou títol de la genial col·lecció per redescobrir les tradicions i cançons de la cultura catalana en la seva versió més genuïna.

És divendres a la tarda a l'escola i tothom es prepara per anar a casa. De sobte, algú pica a la porta de la classe. La mestra fa un gran somriure i un personatge estrambòtic entra a l'aula amb un gran salt.

Hola, nens i nenes! He tardat un any a arribar, però ja soc aquí! I em penso quedar una setmana amb vosaltres...

Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Miti e leggende » Fiabe Filastrocche » Fiabe e storie illustrate , Storia e Biografie » Mitologia » Miti e Mitologia per ragazzi

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788418443893

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El Carnestoltes"

El Carnestoltes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima