Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Quan l'Enola Holmes, germana petita del detectiu Sherlock Holmes, descobreix que la seva mare ha desaparegut, decideix viatjar a Londres per intentar trobar-la. Pero res no la pot preparar per a allo que l'espera. Perque quan arriba a la capital es veu involucrada en el segrest d'un jove marques, mentre fuig d'assassins i intenta eludir els seus intel·ligents germans grans, que pretenen portar-la a un internat. Enmig de tot aquest caos, podra l'Enola desxifrar els enigmes i les pistes i trobar la seva mare?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788491378181

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El cas del marquès desaparegut"

El cas del marquès desaparegut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima