Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
0,00

Ja feia deu anys que grecs i troians lluitaven davant de les muralles de Troia, la ciutat imponent que s'alçava als peus de l'Egeu. Cap dels dos bàndols havia aconseguit imposar-se a l'altre, semblava que la guerra hagués de durar per sempre. Fins que un dia, un dels millors herois grecs, Ulisses, l'astut rei d'Ítaca, va tenir una idea brillant per acabar d'una vegada per totes amb ella. Amb aquest objectiu en ment, va fer construir un cavall de fusta gegant: el cavall de Troia.

Descobreix les millors històries de la mitologia clàssica amb els contes de la col·lecció Mitologia per a nens, de Shackleton Kids.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Shackleton Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413613000

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El cavall de Troia"

El cavall de Troia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima