Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El correfoc, el nou títol de la genial col·lecció per redescobrir les tradicions i cançons de la cultura catalana en la seva versió més genuïna.

El Tau i el seu avi esperen al carrer el moment més màgic del dia: el correfoc. Enmig del so eixordador dels tabals, entre espurnes, diables, dracs i petards, gaudeixen d'una de les festes més impressionants del país.

Una col·lecció per redescobrir els millors contes tradicionals catalans en la seva versió més genuïna.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Miti e leggende » Fiabe Filastrocche » Fiabe e storie illustrate , Storia e Biografie » Mitologia » Miti e Mitologia per ragazzi

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413895659

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El correfoc"

El correfoc
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima