Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El regne de la calúmnia

Joaquim G. Caturla
pubblicato da 3i4 edicions

Prezzo online:
5,49

Júlia Ballester vola des de València cap a Nova York, on es trobarà amb la seua filla. Durant el trajecte, sent encara la commoció que li han produït els darrers fets viscuts, uns fets que naixen d'una calúmnia. Per això no pot evitar que la seua consciència repasse la seua vida i la de la seua mare, víctimes totes dues de la injustícia que domina el seu país des dels anys de la postguerra i que, impunement, s'arrossega fins als temps actuals. Ciutats i pobles, homes i dones, de casa nostra i vinguts d'altres cultures, s'agiten entre poderosos i humils, entre l'opressió, la submissió, i la lluita perquè la seua terra deixe de ser el regne de la calúmnia.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 3i4 Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416789542

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El regne de la calúmnia"

El regne de la calúmnia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima