Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El Tió, el nou títol de la genial col·lecció per redescobrir les tradicions i cançons de la cultura catalana en la seva versió més genuïna.

El calendari ens diu que ja és advent! Falten pocs dies perquè arribi Nadal, així que el David i l'Elisa han anat al bosc a buscar el tió. Si el troben, el portaran a casa, li donaran menjar, l'abrigaran i el cuidaran molt bé!

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Miti e leggende » Fiabe Filastrocche » Fiabe e storie illustrate , Storia e Biografie » Mitologia » Miti e Mitologia per ragazzi

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788413891194

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El tió"

El tió
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima