Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elçilerin leri

Ellen G. White
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
1,73

sa'nn hayatinda açga cikan güç, O oldüünde sona ermedi. O'nun diriliinin ve göge alnnn ardndan, ayn güç izleyicilerine verildi ve böylece dirilie ilikin Müjde'yi o günlerde bilinen dünyaya yaydlar. Be kitaplk Çalarin Çartmas Dizisi'nin dérdüncü kitab olan Elçilerin leri'nde, sa'nn ilk izleyicilerinin, yani Petrus'un, Pavlus'un, Yakup'un,Yuhannann, Luka'nn, Barnabann, stefanos'un, Markos'un ve imanlarn inkar etmektense ölmeyi yeleyen dierlerinin Allah'a sarslmaz balliklarnn ve eytan'nn kendilerine nasl iddetle saldrdnn heyecan verici öykülerini okuyacaksnz.

Bu imanllarda aça çkan güç muazzam, müthis ve snrszdr. Bu, evreni yaratm olan gücün, yani bizzat Allah'n gücünün, Kutsal Ruh araclyla ilemesidir. Mesih henüz yeni filizlenmeye balam olan kilisesine "Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksnz" demisti (Elç. 1:8). Bu peygamberlik sözü Pentikost gününde yerine geldi; bunun sonucunda hastalar iyileti, ölüler dirildi ve binlerce kii Mesih sa'y izlemeyi seçti.

Günümüzde Allah'n halk sa'nn yaad gibi yaamak için ayn güce ihtiyaç duyuyor. Kendi hayatlarnda günah, bencillii, umursamazl ve öfkeyi yenmek için güce ihtiyaçlar var. Nefret etme yerine sevme gücüne ihtiyaglari var. Allah'n sadk oullar ve kzlar olabilme gücüne ihtiyaçlar var. Allah'n Müjdesini günahla yaralanm olan tüm dünyaya iletme iini tamamlamak için güce ihtiyaçlar var.

Elçilerin leri'nde Allah'n ilk imanl toplulukta sergilenen muazzam gücüne tank olacak ve bu güce sizin de nasil ulaabileceinizi örenme imkan bulacaksiniz.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Religioni e Spiritualità » Storia delle religioni

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/01/2021

Lingua Turco

EAN-13 1230004492627

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elçilerin leri"

Elçilerin leri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima