Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'any 1968 el vaixell Anna C. portava en Manuel i la Soledad de tornada a l'Argentina, després de dos anys d'entrenament guerriller a Cuba. Amb ells, hi havia la seva fi lla acabada de néixer. Llavors duia un altre nom, però és la mateixa Laura Alcoba, l'autora i narradora d'aquesta novel·la, que, passats els anys, ressegueix el periple dels seus pares i altres companys argentins, els quals, enduts per l'ideal revolucionari, van viatjar a Cuba per unir-se al Che i la revolució. Sota l'aspecte d'una investigació que duu a terme l'autora, preguntant als seus pares i als supervivents, i recreant brillantment l'experiència guerrillera dels protagonistes i l'ambient intel·lectual revolucionari, Els passatgers de l'Anna C. és una novel·la escrita amb tant de reconeixement com de distanciat i amable escepticisme, una novel·la feta de petits moments reveladors i escenes on conviuen les il·lusions invencibles de la joventut amb el trencament -potser inevitable- que experimenten els somnis en contacte amb la realitat.Laura Alcoba, (1968)Laura Alcoba va viure fins als deu anys a l'Argentina abans d'instal·lar-se a París. Es va llicenciar en Lletres a l'École Normale Supérieure i és especialista en el Segle d'Or espanyol i traductora. Ha escrit les novel·les Manèges i Jardin blanc, totes dues publicades a Gallimard. La seva obra ha estat traduïda a l'alemany, l'anglès, l'italià i el castellà.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore La Magrana

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788482647531

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Els passatgers de l'Anna C."

Els passatgers de l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima