Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Em quedo amb tu

Smriti Halls - Steve Small
pubblicato da Blume

Prezzo online:
0,00

  • Allà on vagis, jo et seguiré. Facis el que facis, amb tu em quedaré.
  • És fantàstic tenir amics de debò que et facin costat tant en els bons com en els mals moments. Ara bé, a vegades (només a vegades), els amics poden ser una mica..., com ho diré..., carregOSos.
  • Tot aquell que hagi tingut un bon amic es veurà identificat en aquest llibre tan divertit i entranyable sobre l'amistat.

Aquest emotiu text rimat es complementa a la perfecció amb unes precioses il·lustracions.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Racconti

Editore Blume

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788410268036

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Em quedo amb tu"

Em quedo amb tu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima