Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En bättre värld är möjlig

Erik Angner
pubblicato da Fri Tanke förlag

Prezzo online:
10,70
11,18
-4 %
11,18

I varje del av vardagen gör sig ekonomin gällande. Samtidigt styr den ocksa de stora rörelserna i världen. Men drivs vara världar av kloka ekonomiska beslut? Ekonomen och filosofen Erik Angner visar i sin uppmärksammade bok att det finns en stor förbättringspotential. Genom ett hallbart ekonomiskt förhallningssätt kan vi fa bukt med de problem som vi har framför oss, vare sig det gäller pandemier, svält, klimatkatastrofer eller fattigdom.

I En bättre värld är möjlig ger författaren bade konkreta och visionära förslag pa hur vi pa mikro- och makroniva kan skapa en bättre värld för alla jordens medborgare.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Fri Tanke Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/10/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789189732988

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En bättre värld är möjlig"

En bättre värld är möjlig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima