Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Du är ensam djupt inne i skogen.

Du far inte längre kontakt med yttervärlden.

Langsamt inser du att nagot fruktansvärt har hänt.

Zoo star vid ett vägskäl i livet. Hon längtar efter äventyr och spänning, och hon behöver tid att tänka. Hon skickar in en ansökan, och snart är hon en av tolv deltagare som tävlar i en realityserie i den otillgängliga vildmarken i New England. Det handlar om att överleva, att visa uthallighet och övervinna psykiska utmaningar.

Samtidigt som serien spelas in inträffar det ofattbara: en världsomspännande katastrof hotar att sla ut civilisationen. Zoo, som är fullkomligt isolerad, märker först inte att spelet är över. Ovetande om vad som hänt fortsätter hon att kämpa och söker sig allt djupare in i skogen, utan att första att det inte längre finns nagra ledtradar eller kameror gömda i träden, eller att förortskvarteren hon till slut nar är övergivna pa riktigt. Äventyret har gatt överstyr. Zoo försöker ta sig hem, tillbaka till mannen hon lämnat. Och hon maste pa allvar lära sig att överleva.

Alexandra Olivas debut Ensam kvar är en driven psykologisk spänningsroman som väcker fragor om verklighet och fiktion, hur snabba vi är att döma och hur lätt vi later oss manipuleras.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100154530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ensam kvar"

Ensam kvar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima