Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Foucault'nun 1980 ylnda yazd "Güç ve Bilgi" kitabnda "Episteme", neyin bilimsel nitelikte snflandrlp snflandrlamayacann ayrmn olas klan araçtr. Episteme Uzay Gemisi Projesi'nde biyoloji bilimi hem bir temel, hem de bir deerdir. Amaç uzayda sürdürülebilir bir yaamn üç temel problemi olan radyasyon, yerçekimi ve enerji sorunlarna bütüncül bir yaklam gelitirmek ve Dünya'daki sürdürülebilir hayat uzayda ve baka gezegenlerde, ayn kalitede sürdürülebilir klmaktr. Projede önerilen üç deney sayesinde, payda simbiyoz (ortak yaam) ve algoritmas DNA olan bir simülasyonu mikrodan makroya kurmak mümkün olabilir.

Moleküler Tarihçilik DNA'y, geçmii, imdiyi ve gelecei, yani tarihi olan, temel bir moleküler yapta olarak kabul eder. DNA, canll "gelecek hareket", yani "can ve canlnn hayat" olarak büyük bir fiziksel verimlilikle yönlendirir. Aslnda canllk, evrendeki her bir atomun dönüebilecei, dönütürülebilecei ve varlna hizmet edecei bir potansiyeldir. Her canly bir olay alan olarak görebilir ve her canlnn bireysel bir zaman ve yaam gerçekliinden bahsedebiliriz. Hatta atomun potansiyeli olarak "canllk" düüncesi ile evrensel bir canllk zamann düünebiliriz. Yaamn cokun bir ekilde yer ald dünyamz, Greenwich gibi bir sfr meridyeni olarak alabilir ve canl evrenin saatini buradan kurgulamaya balayabiliriz. Hedef evrensel bir canl tanmn karbon bazl canldan öteye tamak, canlnn canlln her açdan tespit edip, DNA kökenli anlayabilmektir. Cansz madde ve makinenin, canlla ve kalitesine etkileri açsndan deerlendirilebilmesi de amaçlanmaktadr.

Moleküler Tarihçilik evrensel bir canllk zamannn felsefesi, Episteme Uzay Gemisi Projesi ise bu canllk alannn evrensel bir simbiyoz çemberi içinde, bilimsel olarak tespitinin bir yoludur.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Episteme Uzay Gemisi Projesi & Moleküler Tarihçilik"

Episteme Uzay Gemisi Projesi & Moleküler Tarihçilik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima