Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ermeni Gerçekleri Adl Kitabn Maceras

Refet YNANÇ
pubblicato da Astana Yayinlari

Prezzo online:
3,09

Pierre A. Moser sviçre'nin Cenevre ehrinde dodu. Üniversite öreniminin hemen sonrasnda birçok sviçre ve yabanc gazetelerde ve radyoda görev yapt. kinci Dünya Sava srasnda yedek subay olan Moser, sava sonunda Fransa'da Harp Esirleri ve Mülteciler daresi'nde (Y.M.C.A) görev ald. Müteakiben Gauting'de UNESCO'nun Gençlik Enstitüsü (RFA) yöneticiliini yapt. Daha sonra Cenevre'de Orta Avrupa Kültürü Eitim Departmannn efi olan Moser, Cenevre radyosunda haber eflii, sviçre'de Le Monde Gazetesi muhabirlii, ORTF (Fransz Radyo ve Televizyonu Kurumu) ve Kanada Radyosu'nda görevler ald. 1961-64 yllar arasnda Kongo (Zaire) de ONUC (BM Kongo Operasyonu) Haber Müdürlüü'nü üstlendi. Afrika, Orta Dou, Amerika ve Uzak Dou ülkelerine seyahatler yapan Moser, buralarda önemli anketler ve röportajlar gerçekletirdi. Moser, Cezayir ve Dakar'da Assosiated Press'in muhabirliini yapt ve bu iki ehirdeki üniversitelerin Gazetecilik okullarnda dersler verdi. Fildii ve Fas'ta UN Enstitüsü (RFA) yöneticiliini yapt. Daha sonra Cenevre'de Orta Avrupa Kültürü Eitim Departmannn efi olan Moser, Cenevre radyosunda haber eflii, sviçre'de Le Monde Gazetesi muhabirlii, ORTF (Fransz Radyo ve Televizyonu Kurumu) ve Kanada Radyosu'nda görevler ald. 1961-64 yllar arasnda Kongo (Zaire) de ONUC (BM Kongo Operasyonu) Haber Müdürlüü'nü üstlendi. Afrika, Orta Dou, Amerika ve Uzak Dou ülkelerine seyahatler yapan Moser, buralarda önemli anketler ve röportajlar gerçekletirdi. Moser, Cezayir ve Dakar'da Assosiated Press'in muhabirliini yapt ve bu iki ehirdeki üniversitelerin Gazetecilik okullarnda dersler verdi. Fildii ve Fas'ta UNESCO eksperlii ve danmanl yapt.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia del Medio Oriente » Storia dell'Asia

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/06/2018

Lingua Turco

EAN-13 1230002400488

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ermeni Gerçekleri Adl Kitabn Maceras"

Ermeni Gerçekleri Adl Kitabn Maceras
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima