Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Esperit d'aventura

Albert Bosch Riera
pubblicato da Entramat

Prezzo online:
2,99

Què tenen en comú un emprenedor i un aventurer?: Tot, o gairebé tot. La passió pels reptes, pel risc, per descobrir nous camins, per conèixer els propis límits. Totes aquestes i moltes més són condicions imprescindibles per ser un bon aventurer i un bon emprenedor.
Un dels recents projectes extrems de l'autor ha estat pujar les muntanyes més altes de cada continent, projecte denominat els 7 cims. Casualment, són set els reptes als quals s'enfronta tot emprenedor per poder desenvolupar endavant la seva idea, negoci o empresa.
Escrit amb coneixement de causa i amb nombroses anècdotes tant del món de l'empresa com de l'aventura, és un llibre senzill que inspira, entusiasma i sorprèn per l'evidència de les seves reflexions i la humanitat de les seves experiències.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿

Editore Entramat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/04/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9788499440361

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Esperit d'aventura"

Esperit d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima