Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fedneve: Ulysses

Márai Sándor
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,94

ELS KIADÁS. Ulysses Vasárnapi krónikája következik. Ulysses a magyar irodalom egyik legnagyobb él reprezentánsának fedneve. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja", hangzott föl elször 1951. október 7-én, Münchenben. Márai az évek során (1967-ig volt a Rádió munkatársa) több száz felolvasást tartott, melyek közül az els idszakban a Vasárnapi krónika címmel jelzett sorozaté volt a fszerep. A cím emlékezés egyben a Pesti Hírlap nagy hagyományokkal rendelkez rovatára, melynek 1936-tól kezdve maga is gazdája volt több éven keresztül. Szerencsésebb népek nagyobb ervel fejldtek, mi kérlelhetetlen ervel tudtunk megmaradni. Most is ezt mveljük. Ez a mi titkunk, egy nemzet titkos mfaja. És titkos fegyverünk az emlékezés." Mindez személyes, írói vallomása is: az odahaza egy osztály élményét, emlékeit felidéz Márai immár a számzött sors egyik alapvet toposzába, a nemzetbe, annak is szellemi vonulatába kapaszkodik, amelyhez mindig is közelállónak tudta magát. 1954-ben tervbe vette a Szabad Európa Rádióban felolvasott jegyzeteinek kötetbe rendezését (Átfésülni, egy késbbi magyar kiadás céljaira, a rádióba írott felolvasásokat, Szól a kakas már címmel összeállítani egy ilyen kötetet"), de elképzelése nem valósult meg. A Fedneve: Ulysses tehát elssorban az írói szándék megvalósulása, ugyanakkor egy sorozat nyitódarabja, mely gyarapítja, árnyalja Márai-tudásunkat, amikor a hidegháborús évek kibeszéletlen történeteivel szembesülünk a kötet lapjain: a berlini híd szimbolikája, az amerikai és szovjet befolyás alatt álló Európa kiszolgáltatottsága, a Rákosi-éra gunyoros arca, a bolsevista hatalomgyakorlás, Nyugat-Európa és a vasfüggöny, Andrássy út hatvan, kitelepítés és megtorlás, kultúra és szellemtörténet, irodalom kalodában; a politikai és közéleti író jegyzeteinek olvasásával az íróról alkotott képünk is egyre tisztábbá válhat, miközben páratlan kulturális panorámaképet kapunk a kettészakadt Európáról. Jelent-e valami újat e kötet a Márai-portréban? Úgy tnik, hogy a felolvasások árnyalják az eddigi megállapításokat a hazáját gylöl" emigráns Márairól, számos idézet jól példázza ezt. Egyrészt a féltés hangján szól az ország népérl, amely kiszolgáltatott a Szovjetuniónak és hazai lakájainak, másrészt történészi körképet ad a korról. Márai Sándor magyar író akart lenni, idehaza szeretett volna élni és dolgozni. Ez nem sikerült, de felolvasásai közreadásával a kassai polgár egy kicsit ismét hazaérkezett. Hallgassuk" t érdekldéssel, nyitott füllel"!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632276144

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fedneve: Ulysses"

Fedneve: Ulysses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima