Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A.C. Meyers sange fra 1894 omhandler arbejderklassens vilkar, socialismen i slutningen af 1800-tallets Danmark og habet for en bedre og mere retfærdig fremtid for samfundets svageste. Sangene straler af gapamod, viljestyrke, retfærdighedsfølelse og hab om reformer af de klasseopdelte samfund.

A.C. Meyer (1858-1938) var dansk stukkatør, socialdemokrat, journalist, forfatter og politiker. Fra barnsben lærte han fattigdommens vilkar at kende, og fra sit hjem pa Nørrebro i København overværede han arbejdernes kamp for bedre vilkar. Konfrontationen mellem politi og arbejdere under Slaget pa Fælleden i 1872 gjorde stort indtryk pa den unge Meyer, og allerede som ung lærling pa en symaskinefabrik holdt han sine første politiske taler. Han blev hurtigt en del af fagbevægelsen og siden medlem af Socialdemokratiet, hvor han arbejdede som journalist for partiets dagblad Social-Demokraten. I 1895 blev han valgt til Folketinget, hvor han sad frem til 1932. Gennem hele sit liv og politiske virke var han stærkt optaget af at forbedre forholdene for fattige og især nødlidende børn og grundlagde derfor hjælpeorganisationen Børnenes Kontor i slutningen af 1890'erne. Børnenes Kontor eksisterer stadig og uddeler beklædnings- og fødevarehjælp til værdigt trængende børn.

Dettagli down

Generi Musica » Spartiti e Libretti , Romanzi e Letterature » Poesia , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788726840247

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Frie sange"

Frie sange
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima