Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Førsokratiske filosoffer

Gyldendal
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,56

Førsokratiske filosoffer beskæftiger sig med antikkens græske filosofi fra Thales og frem til Sokrates' tid. De vigtigste antikke tekster af og om førsokratikerne bliver præsenteret med Jørgen Mejers uddybende kommentarer om teksternes problematik, deres overlevering og tolkning.

Denne bog er revideret af postdoc med speciale i antik filosofi Rasmus Sevelsted med introduktion af professor emeritus ved Copenhagen Business School Ole Thyssen.

Bogen indgar i Gyldendals Filosofibibliotek, en ny serie af filosofihistoriske kernetekster fra antikken til vor tid. De kan læses af enhver med filosofisk interesse og er kvalificeret og præsenteret af fagfilosoffer.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa » Storia militare » Periodi storici » Storia antica , Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788702383058

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Førsokratiske filosoffer"

Førsokratiske filosoffer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima