Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En dues epoques diferents i en regnes separats, les vides de la Rielle i l'Eliana estan vinculades per llacos encara mes poderosos que la magia. Una d'elles es la Reina de la Sang; l'altra, la Reina del Sol: totes dues estan destinades a unir el cel i la terra, les animes celestials i els humans. Pero el cami que hauran de transitar es dur, ple de sacrificis i de proves inclements per a aquestes reines que, al cap i a la fi, son dues noies tan valentes com vulnerables que el Desti va triar per carregar a les espatlles el pes de l'Univers.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788417515355

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Furyborn"

Furyborn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima