Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gebroken meisjes - Simone St. James
Gebroken meisjes - Simone St. James

Audiolibro Gebroken meisjes

Simone St. James
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
14,99

Vermont, 1950. Voor ongewenste kinderen en tieners die niet in de pas lopen is er het meisjesinternaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er vriendschap, fluisteren elkaar 's nachts geheimen in en horen geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen verdwijnt.

  1. Journalist Fiona Sheridan kan maar niet in het reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat de zaak echt is opgelost. Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan, en Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden kunnen blijven

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Audiolibro

Durata 12:57.35

Pubblicato 05/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026346842

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gebroken meisjes"

Gebroken meisjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima