Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Genç Edebiyatç Arkadalara Baz Tavsiyeler

Baudelaire Charles
pubblicato da Kafekültür

Prezzo online:
2,66

Dünya edebiyatnn "dediini yap yaptn yapma" denilebilecek belki de tek yazardr Baudelaire.

Der ki:

"Sevgili genç edebiyatçlar!

Burada okuyacanz davran kurallar deneyimlerin meyvesidir; deneyim bir miktar yanlg da içerir; bütün yazarlar benzer yanlglara dütüünden - tümüne veya birçouna - burada aktaracam kendi deneyimlerimin tüm yazarlar tarafndan dorulanacan umuyorum.

Söz konusu davran kurallar, size bu alanda yol gösterici olmann dnda bir niyet, çocuksu ve kibar yurttalk kanunundan öte bir fayda salamayacak. Ama ne fayda! Yurttalar kanununun, anlayl ve iyi kalpli bir Warens kadn, giyinme sanatnn ise bir anne tarafndan yazldn düünsenize! Bu sebeple ben de gençler için önerdiim bu davran kurallarn dostça bir sevecenlikle anlatacam."

Nedir o kurallar?

* Edebiyatta bir yere gelmek için ans faktörü nedir?

* Para var m bu ite?

* Edebi arkadalklar sevmeli miyiz?

* Eletirinin kötüsü iyi midir?

* yi bir eser nasl kaleme alnr?

* lham için ne yapmal?

* iir yaynlamak yaynevlerini zor duruma sokar m?

* Alacakllardan nasl kaçlr?

* Edebiyatçlara ne tip sevgililer uygundur?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230004157021

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genç Edebiyatç Arkadalara Baz Tavsiyeler"

Genç Edebiyatç Arkadalara Baz Tavsiyeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima