Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kyla heeft geen verleden meer. Haar persoonlijkheid is uitgevlakt, haar herinneringen zijn voor altijd verloren. Ze is Gewist. Volgens de regering was ze een terrorist en verdient ze een tweede kans - zolang ze zich aan de regels houdt. Maar door Kyla's hoofd galmen echo's van vroeger. Ze wordt voorgelogen, niets is wat het lijkt. Wie kan ze vertrouwen in haar zoektocht naar de waarheid?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy » Rosa » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantascienza , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Imagebooks Factory Bv

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789463337564

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gewist"

Gewist
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima