Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu dünyada baz insanlar hayat cehenneme çevirmek için var; bir ii ortaya çkarmak için deil de tam tersine engellemek için harcadklar enerji çok daha güçlü ve youn. Ben bunun nedenini onlarn bilinçaltna balyorum. Kendi uradklar hakszlklarn daha beterini bakalarna yaparak mutlu oluyorlar.

Bu kitab gerçekletirmeme vesile olan iki kii Bilge Karasu ve Füsun Akatl'y saygyla anyorum. "Güney" adl metni onlara adadm hemen fark edeceksiniz. Dier metinlerin de en az "Güney" kadar ilgiyle karlanacana inanyorum.

Sancar Seçkiner.
"Sesini çkarmadan saatlerce araba kulland. Dünyann en önemli iini o yapyormu gibi bir ruh hali içindeydi. Belirgin bir mutluluk okunuyordu yüzünden. Ayan gaza dayam, Greenford'da taksi sürücülüü yapar havasnda, hafif saa, kapya yaslanm, öylesine uyumlu ve dingin yolla akp gidiyordu. Hedefinde tam Cirrostratüs bulutlarnn odak noktas vard. Dierleri arka koltukta skp kalmt. Aracn tek kiilik sürücü koltuu görev deiimine açk bir tevik, konfora ulamak içinse ciddi bir çekim kaynayd. Oturan bir daha kalkmak istemeyebilirdi. Sürü yorgunluunu amak için belirlenen zaman çizelgeleri yol güvenliinin en elle tutulur dayanaklarndan biriydi. Yakt bitmeyecek olsa, ihtiyaç gidermenin bir gereksinim olduu düünülmeyecekti. Yallk dönemleri için yaam kolaylatrc ürünler vardr. Belli ki, o tür kolaylklar bu yolculuk için gerekli olmutu. nsan yalannca beyin ilk geliim dönemine doru hzl bir yolculua çkar. Bilgi azalr, yorumlama yetenei yiter. Tatl gdalara tutkulu bir dükünlük balar. Bilim insanlar düünme ve anlama kapasitesinin krkbe yandan itibaren azalmaya yüz tuttuunu saptamlar. Ölçüsüz inatçlk, onda, genç görünüüne ramen bu tür yallk belirtilerini sezinletiyordu. Bu inat ona kesin olarak var noktasna kadar durmadan arabay sürdürtebilirdi. Temel gereksinimlere basit çözümler üretilebiliyordu da, aracn yaktnn bitmesine ne yazk ki engel olunamyordu. Garip bir ön yarg davranlarnda belirleyici olmutu. Mutlu görünüüne dayal bir özgüven diye düündük bir süre. Belki de doas öyleydi. Onu fazla tanmyorduk. Sadece davran ve mimiklerinden anlamaya çalyorduk. Yetersiz gözlemlerimiz onu sert, inatç ve çok az konuan bir kii olarak çözümlüyordu. Yaamn salt eylemle belirlenmi bir kahraman havasndayd. Jöleli diken diken ksa saçlarnn önünde beyaz bir perçem vard. Daha çok Aki Kaurismaki'nin filmlerinde rastladmz bu dünyadan kopuk kahramanlar çartryordu. Peine takacak birilerini bulmu olmas, onun d görüntüsünün verdii olumsuz özelliklerinin ötesinde, baz srad yeteneklerinin olduunu kabul etmeyi gerektiriyordu. Birbirlerini çözümleme ve yorumlama biçimi Güney'i ayn zamanda ulalmas zor bir hedef olarak da önlerine koymutu."

nce Kapak:

Sayfa Says: 100

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 94

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785976479

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Güney"

Güney
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima