Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gos w wietrze

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Trylogia "Znami lwa"

JEST TYLKO JEDNA PRAWDZIWA WADZA NA TEJ ZIEMI, DZIEWCZYNO, I JEST TO WADZA RZYMU"

- usyszaa modziutka chrzecijanka Hadassa, kiedy zostaa sprzedana jako niewolnica. Jednak ju wkrótce Rzym mia si przekona, e prawda jest zupenie inna. Hadassa trafia do bogatej rzymskiej rodziny, poznaje tam przystojnego Markusa i jego modsz siostr Juli. W tym samym czasie germaski wódz Atretes zostaje wzity do niewoli i trafia na rzymsk aren jako gladiator. Niedugo potem mio Markusa i Hadassy oraz zwizek Atretesa i Julii doprowadzaj do wydarze, które zburz cae ich dotychczasowe ycie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097165

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gos w wietrze"

Gos w wietrze
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima