Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gözleri Açk Sevmek

Jorge Bucay - Silvia Salinas
pubblicato da Butik

Prezzo online:
1,09

nternet'teki servis salayclardan birinin e-posta adreslerinde yapt bir hata bir kadnla bir erkei karlatrr. Roberto sk sk sevgili deitiren bekâr bir erkektir, yaad rutin hayattan epeyce sklmtr, ak ve çiftler hakknda yazan iki psikoloun e-postalarna gizemli bir biçimde karr. Hikâyeye giderek daha fazla dahil olur, hatta içinde yer almak ister, böylelikle gelien olaylar hiç beklenmedik sürprizler dourur.

"Yaam bir metro vatman gibi yaayabiliriz: Nereye gittiimizi ve yolun ne olduunu kesinlikle bilerek. Ya da bir sörfçü gibi yaarz: Dalgalar izleriz."
Sana dalgalar izlemeyi öneriyorum.
"Yaam önceden kestirilmesi olanaksz ince bir denge. Sadece kendini dalgaya brakmak ta yetmez, her dalgann sörf yapmaya uygun olmadn da bilmek gerekir. Metafor hepimizin düündüüne uygun: Sörf yapabilmek için öngöremediin eylerle karlamaya hazr olmak gerek (kimse dalgann nasl geleceini bilemez). Her ey sanat ve idmann bir karm, kimse sörf yapmay bilerek domayaca gibi, risk almaya hazr olmak, düüp slanmann ve her yanmzn morarmasnn bizi bir sonraki dalgaya hazrlayacan da bilmek gerekir.
Sadece hayaller, illüzyonlar, fantazi, istemek ve projeler yetmez, ama onlar olmadan da bir yol yoktur..."

nce Kapak:

Sayfa Says: 238

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 125

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785857624

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gözleri Açk Sevmek"

Gözleri Açk Sevmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima