Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hackersagen - Operation Monokel - Thomas Andersen
Hackersagen - Operation Monokel - Thomas Andersen

Audiolibro Hackersagen - Operation Monokel

Thomas Andersen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
5,92
6,49
-9 %
6,49

I sensommeren 2010 var Odense og omegn præget af en række spektakulære netbanktyverier. I modsætning til tidligere netbanktyverier var angrebene denne gang rettet mod virksomheder i stedet for privatpersoner. Gerningsmændenes samlede udbytte blev 737.754 kroner, og tillige forsøgte de ad flere gange at overføre yderligere 1,28 millioner kroner, inden de blev pagrebet. Flere efterforskningsskridt og kildeoplysninger er af principielle hensyn ikke gengivet. Navnene i artiklen er fiktive.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 00:37.09

Pubblicato 08/05/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711794265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hackersagen - Operation Monokel"

Hackersagen - Operation Monokel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima