Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Daar is 'n spookplaag in die dorp! 'n Hele klomp kinders in Otto se skool word skielik deur spoke geterroriseer en die spook van 'n Spaanse bulvegter wil sommer by Otto en sy tante kom intrek. Maar drie huisspoke en 'n pratende vlermuis is reeds heeltemal genoeg - Otto het beslis nie nog 'n huismaat nodig nie. Waar kom al hierdie verlore siele vandaan? En hoe gaan hulle van hulle ontslae raak? Wanneer 'n vreemde man opdaag wat kamtig Anti-Spookspuitgoed verkoop, begin Otto vermoed iets stink - letterlik! Gelukkig het sy vriend Harry, die Grieselgryper, goeie kontakte aan die Oorkant.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Horror e fantasmi per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Horror e fantasmi

Editore Human & Rousseau

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2017

Lingua Africano

EAN-13 9780798175388

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Griesel 2: Die spookplaag"

Harry Griesel 2: Die spookplaag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima