Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

BANA YAPAMAZSIN DEDLER. NE M YAPTIM? KRALINI...

Sana tutup da pozitif düün istediin her ey gerçek olacak diyecek halim yok. Çünkü bu kocaman bir PALAVRA.

Yok efendim kainat sana torpil geçiyor, vay efendim evrene gel gel diye pozitif duygular gönderiyorum istediim her ey oluyor. bla bla bla...

Arkadalar yok öyle bir ey. Ticari amaçl yazlm, birbirinin kopyas olan kat israflar onlar. Aklnzla alay etmelerine izin vermeyin. GERÇEKLERLE YÜZLEN.

Bu kitapta seni gaza getirecek öyle süslü cümleler falan yok. Aksine ac gerçekler ve o gerçeklerle yüzlemen için izlemen gereken admlar var.

Ömrüm boyunca çok fazla psikolojik sava verdim. ntihar düüncelerine varan bunalml ruh halinden kendimi kurtarmay baardm ve istediim hayata kavutum. Bugün istediim ee, ie ve eve sahibim. Her ey szlanmay brakp harekete geçmemle balad. Ben bu serüvenimi seninle paylaacak ve bildiklerimi sana anlatp yardmc olmaya çalacam. Çünkü eer u an bu yazy okuyorsan eminim sen de çok fazla psikolojik sava vermisindir. Seni anlayabiliyorum. Okudukça senin de beni anlayabileceini düünüyorum...

HAD BAKALIM. SAVAIMIZ BALASIN...

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/07/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003307984

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hayallerin Uruna Savamalsn!"

Hayallerin Uruna Savamalsn!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima