Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Helvedesskærmen

Ryunosuke Akutagawa
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,27

Den japanske forfatter Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) hentede sin inspiration fra klassiske værker, såvel japanske som udenlandske, for at give sit menneskesyn det kunstneriske udtryk, som man blandt andet finder i disse noveller Helvedesskærmen, Rashomon og Edderkoppetråden. Derudover ses en sværmen for det makrabre og absurde i værkerne. Akutagawa, der led under fysisk og psykisk svagelighed, tog sit eget liv som 35-årig; hans dunkle fremtidsangst gjorde det umuligt for ham at finde et positivt udsyn på livet. Japans fornemmeste litteraturpris, Akutagawa-prisen, er opkaldt efter ham.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771745566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Helvedesskærmen"

Helvedesskærmen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima