Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hermetik Bilge Pitagoras

Malik lyas Tanrba
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,30

ANTK ÇA HERMETK BLGES PTAGORAS (Ö 580-500)

Kadim Msr mabet öretisinin yetitirdii büyük Hermetik Eren!
Eski Msr, Babil, Kalde ve Hint Bilgelerinin hikmetlerini Bat'ya tayan bu büyük ruh, filozofiyi kurarak insanlar "içyüz aydnlanmalar"n gerçekletirmeleri için evrensel hakikate çarmtr. Onun hakikat yolunda olan bu ruhsal çars aradan geçen 2600 yla ramen hâlen devam etmektedir!
O'nu, 'Saylarn Babas!' 'Tanr'nn Olu!' 'O dedi' diye anarlard.
O, kadim mabetlerde evrensel hakikat boyutlarna dair tüm örendiklerini kurduu felsefe okulunda ahlâka dayal yüksek bir disiplinle uygulayarak örencilerine aktarm, batnî (ezoterik) aydnlanma felsefesinin geliimine her yönden büyük bir katk salamtr.
Pitagoras'n tüm derecelerdeki örencilerine örettii en önemli öreti, kiinin her gece kendi tanrsal özü olan 'VCDÂNI' ile nefsen (ego) yüzlemesidir! te bu gerçek, tüm kadim çalarn mistik bilgeleri veya erenlerinin asla deimeyen, evrensel ve çada Tanr öretilerinin temelli deimez temelidir.
Kadim erenlerin hakikat felsefesine göre Yüce Tanr'ya 'arnarak yükselmenin yolu'; 'Vicdân'dan geçer! Çünkü vicdânn sesi, insandan konuan tüm çalarn, anlarn Tanr's, Rabbidir!
"O"nun her dediini yapan kii sonunda arnr ve tanrsal deerlere ulaarak evrensel hakikat boyutlarndaki yerini "Eren" olarak alr. Bu tanrsal veya ruhsal kazanm için bir yaam yeterli gelmez, birçok yaam gerekir! Her yaamdaki çabalarmzla tanrsal uyanmza ruhen bir adm daha yaklarken, u an yaadmz hayat her yönüyle bir sonraki tanrsal organizasyon için yüksek bilinçle çok iyi deerlendirmeliyiz!
Tanrsal hakikati satn alacak sermaye, içimizden bize seslenen evrensel özümüz, yani dier adyla; 'Tanrsal Rûhumuz'dur...
Bu eserde Pitagoras'n evrensel mistik öretisinin 'Kutsal Kitaplar'la içyüzünde nasl örtütüünü görecek, tüm çalardaki mistik bilgelere ait tanrsal öretilerin içyüzündeki deimezliine tank olacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 564

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 499

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785918684

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hermetik Bilge Pitagoras"

Hermetik Bilge Pitagoras
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima