Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Petrusmysterie

Jeroen Windmeijer
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
4,99

Het Petrusmysterie is een geheel herziene editie van Jeroen Windmeijers eerste boek uit 2015, dat eerder is uitgegeven onder de titel De bekentenissen van Petrus. Wanneer er bij opgravingen in Leiden een spectaculair Romeins viziermasker wordt gevonden, ontstaan er hardnekkige geruchten dat er die dag ook iets anders is aangetroffen. Iets wat angstvallig verborgen moet worden gehouden, omdat de vondst de geschiedenis zoals wij die kennen in een nieuw licht kan stellen - en bovendien de katholieke kerk op haar grondvesten kan doen schudden. Peter de Haan, archeoloog aan de Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev raken toevallig bij de zaak betrokken als ze een eeuwenoud document op het spoor komen. Er blijken veel kapers op de kust te zijn. Sommige zaken kunnen inderdaad maar beter begraven blijven

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402759761

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Petrusmysterie"

Het Petrusmysterie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima