Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het dikke zeedierenboek

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Wist je dat er reuzeninktvissen bestaan met ogen zo groot als een pizzabord? Wist je dat een zeekoe een flinke kopstoot kan geven als hij boos is? En weet je waarom haringen vrijwel nooit tegen elkaar aan botsen, terwijl ze met miljoenen door elkaar zwemmen?
Dit boek gaat over de allerleukste zeedieren die je over de hele wereld kunt vinden. Van de bultrug tot de narwal en van de reuzenmanta tot de zeenaaktslak.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/07/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789048868872

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het dikke zeedierenboek"

Het dikke zeedierenboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima