Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het einde van de waarheid

Michiko Kakutani
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
12,99

De belangrijkste Amerikaanse criticus over alle leugens in het Trump-tijdperk

Hoe kan het dat de waarheid zo in gevaar is gekomen? Oude, achterhaalde complottheorieën en ideologieën herleven, bewezen wetenschap wordt steeds vaker ter discussie gesteld en de bewoners van het Witte Huis bespotten het idee van een objectieve waarheid.

In Het einde van de waarheid kijkt New York Times-criticus Michiko Kakutani met een scherpe blik naar de culturele aspecten die hebben bijgedragen aan dit steeds groter wordende probleem. Kakutani identificeert de trends die subjectiviteit boven feitelijkheid, wetenschap en gemeenschappelijke waarden hebben verheven. Daarnaast legt ze een verband met de woorden van grote critici, schrijvers als George Orwell en Hannah Arendt, wier werk griezelig actueel en relevant blijf.

Met een opmerkelijke belezenheid en ingenieus inzicht, biedt Kakutani een provocatieve diagnose van onze huidige stand van zaken en presenteert ze een toekomstperspectief, waar de waarheid onder druk staat.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Governo locale , Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789000364619

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het einde van de waarheid"

Het einde van de waarheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima