Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lees nu 2 hoofdstukken over het fascinerende Noorden

Adwin de Kluyver neemt de lezer mee op reis langs mythes, legendes, overleveringen, wetenschappelijke ontdekkingen, verdichtsels, utopieën en hersenschimmen. Het is een eigenzinnig mengsel van reisverslag, atlas en tragikomische geschiedschrijving. Hét boek voor iedereen die wel eens naar het Noorden reist. Of van het Noorden droomt.

In Het gedroomde Noorden volgt Adwin de Kluyver met een vinger over de kaart de fascinerende verhalen van ontdekkingsreizigers en gelukzoekers, wetenschappers en fantasten, doeners en denkers, van idealisten en charlatans. Ze verlangden allemaal op geheel eigen wijze naar het Noorden en hebben een rol gespeeld in hoe wij in de loop der eeuwen naar de bovenkant van de aarde zijn gaan kijken.

Let op, dit zijn alleen 2 hoofdstukken van Het gedroomde Noorden.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia contemporanea (1700-1900 ca.) » Storia dell'Europa , Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Conservazione e gestione territorio

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789000368242

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het gedroomde Noorden"

Het gedroomde Noorden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima