Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het laatste licht: Land van hoop (Boek 2)

Jen Minkman
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
0,00

Nu Hayko weer terug is in Moira's dromen en het duidelijk lijkt dat ze hem moet helpen oversteken naar gene zijde, weet ze niet meer zo zeker of ze wel afscheid van hem wil nemen. Maar ze heeft geen andere keus... of toch wel?

Samen met haar broer, zus en beste vriendin zoekt Moira naar de oorsprong van de kwade geest die Hayko in het dromenland gevangen houdt. Daarbij komt ze er eindelijk achter waar Hayko echt vandaan komt, en dat misschien nog niet alles verloren is.

Zij en Hayko zijn met elkaar verbonden, en alleen de hoogste engel in de hiƫrarchie kan beslissen over of die verbintenis slechts tijdelijk is - of de grenzen van de dood overstijgt.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie d'amore , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/01/2016

Lingua Olandese

EAN-13 1230000824392

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het laatste licht: Land van hoop (Boek 2)"

Het laatste licht: Land van hoop (Boek 2)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima