Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen. Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller `Begin met het Waarom', nu is er de langverwachte opvolger `Het oneindige spel'. In `Het oneindige spel' laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad. De beste leiders spelen instinctief volgens de regels van het oneindige spel. Ze beseffen dat het niet gaat om de volgende kwartaalcijfers of de volgende verkiezingsresultaten; het gaat om de volgende generatie. Aan de hand van vele voorbeelden laat Sinek zien hoe zij organisaties bouwen die sterker, innovatiever en inspirerender zijn en waar mensen elkaar en hun leiders vertrouwen. Ze kunnen iedere storm trotseren en leiden ons de toekomst in.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Tecniche di management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialit├á┬┐ » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789047012191

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het oneindige spel"

Het oneindige spel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima