Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Roman over de essentie van het leven op Aruba Na enkele ingrijpende onderzoeken krijgt de 85-jarige Rebecca Lopez Ikario van haar behandelend arts te horen dat ze nog slechts drie maanden te leven heeft. Vanaf dat moment worden haar gedachten voor een groot deel in beslag genomen door het verleden. De herinneringen aan vroeger doen haar de pijn vergeten. Tijdens haar leven heeft Rebecca gezorgd voor haar tante, haar twee zussen en haar neef Esteban, voor wie ze tante, moeder en vader tegelijk was. Wanneer het jaareinde nadert en de aanstaande dood van Rebecca naderbij komt, keert Esteban terug naar het eiland om afscheid te nemen van de vrouw die hij als zijn vader beschouwt. Over de auteur: 'Henriquez' toon is berustend en licht ironisch, hij heeft een soepele, nonchalante stijl én het vermogen om in één scène een personage neer te zetten.' - De Volkskrant 'Henriquez beheerst de taal tot in de perfectie. Onnadrukkelijk is Denis Henriquez uitgegroeid tot een van de grote Caraïbische auteurs.' - Trouw

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/07/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460688218

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het sterven van Rebecca Lopez Ikario"

Het sterven van Rebecca Lopez Ikario
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima