Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Liefde maakt blind. Niemand weet dat beter dan Dana.

Vier jaar lang stortte ze zich in een relatie waarbij haar vriend de enige was die nog telde. Vrienden en familie raakte ze kwijt. Toen ze erachter kwam hoe toxisch haar relatie was, was het al te laat. Hij liet haar niet meer gaan.

Na een jaar slaagt Dana erin om weg te vluchten. Haar invloedrijke en criminele ex weigert haar los te laten en gaat over lijken om zijn eer te redden. Dana zoekt bescherming bij de motorbende van haar broer.

Opnieuw wordt ze verliefd, maar wetend dat het alleen maar problemen oplevert als ze zich weer met iemand verbindt, houdt ze Roan op afstand. Haar ex zal iedereen om wie ze geeft uit de weg ruimen als ze niet naar hem terugkeert...

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 23/01/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9798215544662

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "High Risk"

High Risk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima