Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hileli Ayna - Kendimizi Nasl Kandryoruz?

Jia Tolentino
pubblicato da Mundi

Prezzo online:
3,38

Benliin ön plana çkt bir çada yayoruz; gerçekleri güçlülerin ekillendirdii, hem kiisel hem de siyasi yanlglarla dolu bir çada.

The New Yorker'n en parlak genç yetenei Jia Tolentino, karmak ve çok katmanl meseleleri açklama becerisini mizah anlay ve derin bir dürüstlükle birletirerek içinde yaadmz dönemi tanmlayan çatmalar, çelikileri, büyük deiimleri irdeleyen esiz bir ses. Birbiriyle balantl konular masaya yatran dokuz denemenin yer ald Hileli Ayna'da, hayatlarmzn yüzeyinin hemen altnda akp giden kendini kandrma nehrinde bizleri aydnlatc, unutulmaz bir yolculua çkaryor; içine doduumuz ve bizi ekillendiren kültürün aynasnda kendimizi net bir ekilde görmenin zorluunu gözler önüne seriyor. Sosyal internetin kâbus gibi yükseliinden 2000'lerin belirleyici sistemi haline gelen dolandrclk düzenine, abartl düünlerden bedenlerimiz de dahil olmak üzere her eyin biz ölene kadar daha verimli ve güzel olmas gerektii konusunda srar eden optimizasyon rüyasna, farkl gözüken konular birbirine balayarak anlatyor Tolentino.

Çamza dair keskin bir gözlem yeteneine sahip bir zihinden, benzersiz eletirel üslubuyla, bak açmz çarptabilecek güçlerin bir analizi

"Son derece zekice, snrlar zorlayan bir eser."

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Mundi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257491587

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hileli Ayna - Kendimizi Nasl Kandryoruz?"

Hileli Ayna - Kendimizi Nasl Kandryoruz?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima