Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoe is het met jou?

Astrid Ottenheym - Robbin Haaijer
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
0,00

Hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo'n manier samen dat je komt tot de beste oplossingen voor ieder kind? Dat begint misschien wel met de vraag: 'hoe is het met jou?' Hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo'n manier met elkaar samen dat je komt tot de beste oplossingen voor ieder kind? Negen jaar lang gaf Astrid Ottenheym leiding aan het pedagogisch ecosysteem van samenwerkingsverband passend onderwijs PPO-NK in Alkmaar. Zij ontwikkelde een onmiskenbare eigen stijl waarmee zij landelijk de aandacht trok. Zij deelt nu graag de lessen die zij leerde met iedereen die werkt binnen een 'pedagogisch ecosysteem' (of eigenlijk: iedereen die werkt met mensen). Zij doet dat samen met Robbin Haaijer, oprichter van Bureau de Bedoeling, haar klankbord gedurende het grootste deel van die jaren. Het boek kwam tot stand aan de hand van een serie interviews die zij samen hadden met tekstschrijvers Suzanne Visser en Richard Stuivenberg. Daarnaast komen in het boek vele mensen aan het woord die onderdeel zijn (geweest) van een pedagogisch ecosysteem waarbinnen kinderen kunnen floreren. "Het verhaal van PPO-NK verdient het om verteld te worden", vertelt Astrid Ottenheym in de epiloog van het boek. "De sleutel tot dat verhaal ligt niet bij mij, al denken mensen soms van wel: iedereen die op deze manier wil werken, kan het. Met dit boek hebben we eens willen opschrijven waar het volgens ons in zit. We willen de grondhouding zichtbaar maken door taal te geven aan wat we doen." En dat begint - heel eenvoudig - misschien wel met de vraag: 'hoe is het met jou?'

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789083299440

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hoe is het met jou?"

Hoe is het met jou?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima