Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Hør Jordens Rab" indeholder en række religiøse digte og salmer, og er blevet til pa baggrund af et manuskript, der blev fundet mellem Ole Sarvigs papirer efter hans død i 1981.

Ole Sarvig var ikke medlem af folkekirken. Med sine traditioner og ritualer stod kirken for ham som en stivnet form fra fortiden, som ikke kunne bruges til noget. Alligevel stod Sarvig som den største religiøse danske digter i nyere tid, og for ham la løsningen pa det moderne menneskes fremmedgørelse og identitetskrise i den kristne kærlighedsoplevelse.

Ole Sarvig (1921-1981) var dansk forfatter og digter. Han er mest kendt for sin lyrik, men han skrev ogsa romaner, essays og debatbøger om billedkunst m.m. Han debuterede i 1943 med digtsamlingen "Grønne digte", og digtet "Regnmaaleren" herfra er optaget i Kulturkanonen. Et hovedtema i Sarvigs forfatterskab er det moderne menneskes krisesituation og udsathed i en verden uden faste normer, hvortil den eneste løsning synes at være naden og kærligheden i en religiøs forstand. Ole Sarvig modtog mange priser for sit forfatterskab, og fra 1972 var han medlem af Det Danske Akademi.

Dettagli down

Generi Musica » Musica sacra, Spiritual, Gospel , Romanzi e Letterature » Poesia , Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711639757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hør jordens rab"

Hør jordens rab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima