Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gillian King is helemaal terug met de levensechte feelgoodroman `Ik mis je'. Als na het uitgaan Charlottes beste vriendin Bo omkomt door een auto-ongeluk dat zij overleeft, wordt ze gek van schuldgevoel. Charlie vertrekt uit Wassenaar en probeert haar leven op te bouwen los van Bo en los van Carsten, Bo's broer op wie ze in stilte verliefd is. Dan valt ze voor de mooie praatjes van James, een jongen van wie iedereen kan zien dat hij slecht nieuws is. Charlie raakt steeds verder verwijderd van Carsten en steeds meer in de greep van James. Het lukt haar niet om dit te doorbreken. Tot ze tien jaar later terugkeert naar Wassenaar. `Ik mis je' is Gillian King op haar best! `Verslavingswaarschuwing: stoppen met lezen is onmogelijk.' - Lisette Jonkman

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789020535617

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik mis je"

Ik mis je
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima