Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yine de deneylere devam ettim, çatlam ellerim zehre bulat, çatlaklar geniledi, içlerine kömür tozu doldu, aralarndan kan szd ve çektiim strap tahammül edilemez bir noktaya geldi. Dokunduum her ey bana ac veriyordu ve kafam öyle bir hale gelmiti ki bu eziyeti, nice yllar boyunca yakam brakmam ve tüm gayretlerimi hüsrana uratm u bilinmeyen Güçlere atfetmeye hazrdm.

"Yeni bir sanat kefedilmiti. Doann ta kendisi! Doal bir vahiy. Büsbütün genç ve umut dolu yeni bir sanat türünü hayata getirebildiine göre, artk neden natüralizme dudak bükülsündü ki? Tanrlar bize geri dönmütü. Yazarlar ve sanatçlar 'Tabiata geri dön!' eklindeki çary yükseltmiler ve bunun yanklar o kadar çeitli olmutu ki Doa asrlardr süren uykusundan uyanvermiti."
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 200

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 173

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000693439

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Inferno"

Inferno
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima